Šipky a Český svaz tělesné výchovy (ČSTV)

ČSTV je dobrovolným sdružením sportovních, tělovýchovných a turistických svazů s celostátní působností, tělovýchovných jednot a sportovních klubů i jejich sdružení, jsou-li ustavena jako občanská sdružení podle Zákona o sdružování občanů č.83/1990 Sb. ČSTV vznikl 11. března 1990 a jeho posláním je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, sportovní reprezentaci České republiky a přípravu na ni, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu. Subjekty sdružené v ČSTV si ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti.


Historie přijímání šipek do ČSTV

Pozn.: VV - Výkonný výbor, VH - Valná hromada, k jednotlivým rokům jsou připojeny články a komentáře z dané doby...

Pro ty, kteří nechtějí pročítat následující článek a hlavně spoustu podčlánků, jsme napsali zkrácenou formu: ČSTV a šipky ve zkratce


Rok 1997

04/1997 - ČŠS byl přijat jako přidružený člen ČSTV, kdy byla přijata za přidruženého člena ČAKS se nám nepodařilo zjistit (ale asi to bylo před ČŠS).


Rok 1998

10. VH ČSTV 19.04.1998 Většina se zdržela a šipky nebyly přijaty.
Ať chcípne koza (Šipkový sport 5/98)
Stanovisko k článku "Ať chcípne koza" (Šipkař 9/98)


Rok 1999

22.02.1999 vzniklá UŠO – Unie šipkových organizací (ČSS, ČŠO, AŠA a ČAKS)
VV ČSTV 25.03.1999 Počet svazů sdružených v ČSTV by se na valné hromadě měl zvýšit o tři další, neboť VV ČSTV doporučil v souladu se Stanovami ČSTV a Směrnicí o zásadách sdružování a postupu přijímání nových svazů vyhovět žádostem České unie sportů na kolečkových bruslích, Unie šipkových organizací a Českého svazu kuší. Přidruženým členem by se měla stát Česká asociace pétangue klubů.
11. VH ČSTV 17.04.1999 Jednání sboru zástupců svazů přijalo za nové členy ČSTV Českou unii sportů na kolečkových bruslích a Český svaz kuší a naopak neschválilo žádosti o přijetí Unie šipkových organizací, České asociace rogainingu a horského orientačního běhu, České unie stolních sportů a Českého svazu Iyengar -jógy. Delegáti komory svazů potvrdili řádné členství v ČSTV Českomoravského svazu hokejbalu a vzali na vědomí oznámení Českého šachového svazu a Moravskoslezského šachového svazu o postoupení řádného členství v ČSTV Českomoravské šachové federaci.
12.05.1999 se UŠO stává přidruženým členem ČSTV
11.06.1999 osamostatnění ČŠO (vystupuje nadále jako samostatný subjekt) - později se zase vrátí, vystoupí, vrátí, vystoupí...


Rok 2000

VV ČSTV 24.01.2000 Lednová schůze VV ČSTV dále projednala návrhy klíčů pro dělení zdrojů ve sboru zástupců svazů a sboru zástupců TJ a SK v letošním roce. Na základě podaných žádostí a ve dvou případech (šipky a stolní hokej) ústních doplňujících informací zástupců svazů rozhodli členové VV ČSTV doporučit VH ČSTV přijmout za nové řádné členy ČSTV Český svaz mužského lakrosu, Unii hráčů stolního hokeje a Unii šipkových organizací ČR. Naopak VV ČSTV nedoporučí přijmout Českou asociaci pétanque klubů a Českou asociaci rogainingu a horského orientačního běhu.
12. VH ČSTV 15.04.2000 Po skončení společné části valné hromady schválila schůze sboru zástupců svazů přijetí České asociace pétanque klubů jako 71.řádného člena, naopak neschválila přijetí Českého svazu mužského lakrosu, Unie hráčů stolního hokeje a Unie šipkových organizací.


Rok 2001

VV ČSTV 21.02.2001 Na základě podaných žádostí o přijetí mezi sdružené svazy ČSTV nedoporučil VV ČSTV přijmout Unii hráčů stolního hokeje, Unii šipkových organizací ani Český svaz mužského lakrosu. Rovněž nedoporučil žádost Českého svazu Aikido o přidružené členství. O tom, zda tyto svazy rozšíří počet sdružených a přidružených členů ČSTV rozhodne hlasování komory svazů 13.valné hromady ČSTV.
13. VH ČSTV 21.04.2001 O přijímání nových členů v zápise není zmínka.


Rok 2002

VV ČSTV 27.02.2002 V zápisech jsme nenašli doporučení
14. VH ČSTV 13.04.2002 Ve druhé, oddělené části valné hromady, přijala komora svazů za 72. řádného člena ČSTV Český svaz mužského lakrosu, naopak Unie šipkových organizací ČR nebyla přijata a zůstává mezi přidruženými svazy ČSTV.


Rok 2003

VV ČSTV 12.03.2003 V zápisech jsme nenašli doporučení ale VV ČSTV nedoporučil Valné hromadě přijetí UŠO za člena ČSTV
15. VH ČSTV 04.04.2003 Ve druhé, oddělené části valné hromady, sbor zástupců svazů v hlasování nevyhověl žádostem Unie šipkových organizací ČR (3 pro, 15 se zdrželo, 45 proti) a České foosballové organizaci o přijetí za řádné členy ČSTV. V ČSTV tak zůstává 72 sdružených a 14 přidružených svazů.
Šipky vs ČSTV - a něco navíc - stránky ČŠO 08.04.2003 (Mároš)
15. Valná hromada ČSTV opět rozhodovala o přijetí šipkařů do svých řad - stránky ČŠO 08.04.2003 (Mároš)


Rok 2004

VV ČSTV 10.03.2004 V zápisech jsme nenašli doporučení
16. VH ČSTV 03.04.2004 O přijímání nových členů v zápise není zmínka.


Rok 2005

VV ČSTV 09.03.2005 VV vzal na vědomí žádost Unie šipkových organizací o přijetí za řádného člena ČSTV. O přijetí rozhodne sbor zástupců svazů valné hromady.
17. VH ČSTV 09.04.2005 Na VH se probíraly především rozpory ČSTV s MŠMT a Sazka Arena. Při hlasování komory svazů o přijímání nových členů byla UŠO opět nepřijata. Tentokrát se pro přijetí vyslovilo 20 delegátů, což je zřetelný posun oproti pouhým třem hlasům pro, před dvěma lety. Podle prvních informací bylo na přijetí potřeba 27 hlasů.
Šipkař 01/2006: Těsnou většinou nepřijala valná hromada ČSTV šipkový sport za plnoprávného člena (20 hlasů pro přijetí, 21 proti a 11 se zdrželo).
Šipky opět nepřijaty do ČSTV - stránky www.sipky.cz 11.04.2005 (Vladimír)
UŠO nepřijato za řádného člena ČSTV - stránky ČSO 11.04.2005 (Lenon)
25.03.2005 - Výkonný orgán pro sport v Anglii „Sport England“ oficiálně uznal šipky jako sport. Tohoto příkladu následovaly výkonné orgány dalších zemí Spojeného království (Sport Wales, Sport Northern Ireland a Sport Scotland) a dokončily tak proces uznání šipek jako sport.
Vyjádření představenstva ČŠO k žádosti ČMŠS o vstup do UŠO - stránky ČŠO 12.07.2005 (Lenon)
Sloupek - časopis Šipkař 09/2005 (BUh)


Rok 2006

VV ČSTV 15.03.2006 VV doporučil sboru zástupců svazů na valné hromadě ČSTV přijetí Unie šipkových organizací ČR a nedoporučil přijetí České asociace Nordic Walking-Spinnning, a Českého rybářského svazu mezi sdružené členy. VV ČSTV neschválil přijetí České unie sportu v přetahování lanem, České asociace cheerleaders a Sambo federace České republiky mezi přidružené členy.
18. VH ČSTV 22.04.2006 Financování sdružených subjektů a splácení úvěru na stavbu víceúčelové haly Sazka Arena bylo hlavním bodem diskuse, do které se zapojilo přes dvacet delegátů a trvala čtyři hodiny. Dalším bodem byla změna zákona o DPH, resp. možnosti odpočtu DPH na vstupu u sázkové činnosti SAZKA, a.s. Sbor zástupců svazů neschválil přijetí Unie šipkových organizací, České asociace Nordic Walking-Spinning a Českého rybářského svazu za řádné členy ČSTV. Pro hlasovalo 6 z 42 přítomných.
Vstup do ČSTV – pokračování příště - stránky www.sipky.cz 23.04.2006 (Vladimír)
Seriál pokračuje - kdy a jak skončí? - stránky UŠO 19.04.2006 (Břetislav Uhříček)
Nesportovní argumenty = spokojení sportovci - stránky UŠO 23.04.2006 (Břetislav Uhříček)
Rozhovor - Evžen Čejka - časopis Šipkař 05/2006
Rozhovor - Pavel Kořán - časopis Šipkař 06/2006
Další utržená achilovka – stránky UŠO 11.09.2006 (Břetislav Uhříček)


Rok 2007

VV ČSTV 07.04.2007 Česká ricochetová asociace se stala devatenáctým přidruženým svazem ČSTV. Její přijetí schválili členové březnové schůze VV ČSTV. Počet 72 sdružených svazů může rozšířit 14. dubna na Valné hromadě ČSTV dosavadní přidružený člen Unie šipkových organizací, o jejímž přijetí budou hlasovat delegáti komory svazů.
19. VH ČSTV 14.04.2007 Sbor zástupců svazů neschválil přijetí Unie šipkových organizací za řádného člena ČSTV.
01.03.2007 Australská šipková federace DFA (Darts Federation of Australia) ohlásila zařazení šipek na listinu oficiálně uznávaných sportů.
19. valná hromada ČSTV - stránky www.sipky.cz 17.04.2007 (Vladimír)
Sloupek - časopis Šipkař 04/2007 (r)
Sloupek - časopis Šipkař 05/2007 (r)
ME EDU - Praha 2007


Rok 2008

31.12.2007 ČŠO vystupuje opět (již poněkolikáté) z UŠO
12.03.2008 ČŠO se vedle UŠO stává druhým šipkovým svazem přidruženým v ČSTV
VV ČSTV 12.03.2008 Na jedenadvacet přidružených členů ČSTV rozšířily počet Česká asociace Nordic Walking (ČANW) a Česká šipková organizace (ČŠO). O přijetí těchto dvou svazů rozhodli na březnové schůzi členové VV ČSTV, kteří zároveň doporučili sboru zástupců svazů nadcházející Valné hromady ČSTV přijetí Českomoravského svazu malé kopané (ČMSK) za řádného člena ČSTV.
20. VH ČSTV 19.04.2008 Projednávaly se především malé státní dotace na investice i údržbu sportovních zařízení. Dotace na údržbu sportovního majetku v hodnotě 42 miliard korun, tvoří v letošním roce jen necelých 97 milionů, což je druhý nejnižší objem od roku 1994. Dále pak novela zákona o DPH, kvůli níž musí Sazka odvádět státu na čtvrt miliardy ročně
Jeden z nejvýznamnějších poradních orgánů, Rada ministra pro sport, jejímiž členy je šest předsedů sportovních svazů sdružených v ČSTV a tři význační sportovci, už nebyla svolána déle než rok.
Předseda ČSTV hovořil o přípravě novely loterního zákona, která by mohla mít velmi negativní dopad pro financování sportu. V případě jejího schválení by snížení výtěžku SAZKA činilo zhruba 500 milionů korun a dopad by byl kritický na splácení obligací SAZKA.
31.05.2008 na zasedání představenstva ČŠO bylo oznámeno že ČSTV poskytl příspěvek na činnost ve výši 9000 Kč.
Jsme přidruženým členem ČSTV - stránky ČŠO 03.04.2008 (Lenon)


Rok 2009

VV ČSTV 11.03.2009 Česká šipková organizace , dosud přidružený člen ČSTV, předkládá žádost o přijetí mezi řádné členy. Výkonný výbor ČSTV vzal návrh na přijetí ČŠO za řádného člena ČSTV na vědomí a uložil předložit žádost ČŠO sboru zástupců svazů 21. VH ČSTV.
21. VH ČSTV 18.04.2009 Valná hromada schválila zprávu o hospodaření a zprávu o majetku ČSTV za uplynulý rok. Velký zájem byl o diskusi, ve které padla řada návrhů jak postupovat dále především v oblasti ekonomického zajištění sportu, a to nejen v ČSTV, ale v celé ČR. Zazněla i řada kritických připomínek, které vyústily ve formulaci závěrečného usnesení, ve kterém se delegáti vyslovili pro intenzivnější dialog se státem v otázce podpory sportu. Poukázali přitom na analýzu MŠMT, která konstatuje podfinancování sportu v ČR. VH uložila předsedovi ČSTV Vladimíru Srbovi jednat se zástupci nové vlády o tvorbě nové koncepce státní politiky ve sportu a o větší ochraně a politické podpoře sportu a tělovýchovy v současné společnosti. I v této oblasti by bylo dobře, kdyby se ČR více přiblížila k evropským standardům.
Po skončení společné části jednání pokračovalo oddělené zasedání delegátů obou komor. Představitelé tělovýchovných jednot a sportovních klubů, stejně tak zástupci sportovních svazů, po diskusi schválili klíče pro dělení finančních prostředků v roce 2009. Komora svazů se navíc vyslovila proti přijetí České šipkové organizace za řádného člena ČSTV.
21. Valná hromada ČSTV - stránky ČŠO 19.04.2009 (Lenon)
18.05.2009 Po devíti neúspěšných pokusech byly šipky ve Švédsku na ten desáty uznány jako sport.
Co vy na to? - časopis Šipkař 06/2009 (r), a komentáře ze stránkek (ČŠO)
Šipky zůstávají dál jen přidruženým členem ČSTV - časopis Šipkař 06/2009Nově přijaté svazy:

1999 - Česká unie sportů na kolečkových bruslích
1999 - Český svaz kuší
2000 - České asociace pétanque klubů (71)
2002 - Český svaz mužského lakrosu (72)