Doping a šipky


Tento článek vycházel z informací ze začátku roku 2005, a je čas od času aktualizován (naposledy v prosinci 2007).

Slovo doping vzniklo z holandského "dope" čili šťáva. Podávala se závodním koním, aby majitelům vyhrávali sázky.

Chtěli bychom zde popsat stav boje proti dopingu, antidopingového programu v pravidlech a v praxi v šipkovém sportu. Pokusili jsme se tento stav srovnat se situací ve sportech podobných šipkám. Když jsme začali shánět informace, zjistili jsme, že není možné popsat krátce celou situaci. Vybrali jsme proto jen určité látky, o kterých jsme si mysleli, že s nimi šipky mají, nebo by mohly mít problém: Alkohol, kofein, nikotin a marihuana.

Za sporty jsme vybrali tyto sporty: curling, lukostřelba, střelba, kulečník (billiard), kuželky (bowling), petanque a stolní fotbal. Proč zrovna tyto? Jsou to buď sporty podobné svým charakterem (přesnostní sporty) a/nebo jsou to sporty, které byly dříve považovány za "hospodskou" zábavu a časem se z některých z nich staly (anebo nestaly) plnohodnotné sporty. Můžete si sami popřemýšlet, který sport se šipkám nejvíce blíží...


Obecná definice dopingu

Doping je využití zakázaných látek nebo metod ve sportu za účelem zlepšení sportovního výkonu. Zahrnuje užití nebo přítomnost jakékoli zakázané látky v těle sportovce nebo užití zakázané metody. Tyto látky a metody představují riziko poškození zdraví sportovce nebo jsou jiným způsobem v rozporu se sportovními pravidly. Zakázané jsou rovněž látky, které maskují použití zakázaných látek nebo metod.


Antidopingový výbor ČR - www.antidoping.cz

Antidopingový výbor ČR (ADV ČR) je nejvyšším orgánem a výhradním odborným pracovištěm s celostátní působností pověřeným, na základě vládního usnesení č.12 ze dne 14.ledna 1995 o přístupu České Republiky k Evropské antidopingové úmluvě, zabezpečovat antidopingový program České republiky. ADV přímo spadá pod WADA - World antidoping agency.


Český olympijský výbor (ČOV)

Český olympijský výbor je vedle dalších subjektů sportovního prostředí významnou součástí institucionální podpory boje proti dopingu v České republice. ČOV formuluje samostatný Antidopingový program. Vychází ze základních myšlenek olympijského hnutí a dokumentů přijatých ve světě i u nás na podporu boje proti dopingu – mezinárodní Olympijské charty proti dopingu, Antidopingového kodexu olympijského hnutí a Seznamu zakázaných látek a metod dopingu. Na stránkách ČOV jsme našli (2006) Závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu [zde].


Historie dopingu

Čast "Historie dopingu" byla převzata ze stránek Českého svazu sportovní střelby


Alkohol

V seznamu specifických látek, do kterého patří i alkohol, jsou uvedeny látky, které obzvlášť umožňují neúmyslné porušení antidopingových pravidel, protože jsou všeobecně dostupné v běžných léčebných přípravcích, nebo u nichž je menší pravděpodobnost, že budou úspěšně zneužity jako dopingová činidla. Porušení antidopingového pravidla zahrnující takovéto látky může znamenat snížený postih za předpokladu, že: "...sportovec může jasně prokázat, že použití specifické látky nebylo zamýšleno ke zvýšení sportovního výkonu...".

Alkohol patří mezi látky zakázané v určitých sportech. Alkohol (etanol) je zakázaný pouze při soutěži v následujících sportech. Detekce se provádí dechovou zkouškou a/nebo rozborem krve. Prahová hodnota pro porušení dopingového pravidla je pro každou federaci uvedena v závorkách. Pokud není uvedena prahová hodnota, přítomnost jakéhokoliv množství alkoholu znamená doping. Seznam sportů je původně z roku 2005 a každý rok se upravuje.

Pro zajímavost jsme uvedli všechny sporty, kde je alkohol zakázán. U některých sportů je evidentní, že alkohol není doping ale přímo škodlivá látka. Např.: opilý atlet by podával špatné výkony, alkohol proto není na listině zakázaných látek pro tento sport.

No a nyní trochu podrobněji k námi vybraným sportům ve vztahu na alkohol a doping obecně:


Kofein

Kofein, purinový alkaloid obsažený v semenech kávovníku a v listech čajovníku. Stimuluje centrální nervovou soustavu, zvyšuje prokrvení mozku, navozuje pocit tělesné a duševní svěžesti.

Ač jsme si mysleli opak, látky zahrnuté do Monitorovacího programu Antidopingového výboru ČR v roce 2005 (2006,2007,2008,...) ...,kofein,... nejsou považovány za zakázané látky.


Marihuana - THC

Marihuana, sušené listy nebo květy konopí setého; obsahují účinnou látku tetrahydrocanabinol - THC, která vyvolává psychické uvolnění a zvyšuje představivost. Marihuana patří mezi nejčastěji zneužívané psychoaktivní látky.

Marihuana byla do konce roku 2003 zařazena do skupiny látek zakázaných za určitých okolností – testy mohly být provedeny podle nařízení příslušné sportovní organizace (v některých sportech nebyla vůbec sledována). Od 1.1.2004 je marihuana zakázána ve všech sportech při soutěži!

Dle seznamu zakázaných látek a metod dopingu, vydaného Světovou antidopingovou agenturou (WADA) sídlící v Montrealu a platného od 1.1.2004 patří marihuana do skupiny S3 - Kanabinoidy. Látky patřící mezi Kanabinoidy (nebo Stimulancia, Narkotika a Glukokortikosteroidy) jsou zakázány ve všech sportech pouze při soutěži – to znamená, že pokud se sportovec podrobí dopingové kontrole mimo vlastní závod (soutěž) tzv. Dopingová kontrola mimo soutěž, tyto látky nejsou při analýze vzorku moče sledovány.

Toleranční limit pro tuto látku v moči sportovce, který je stanoven dle vnitřních předpisů pro sledované látky (k 1.1.2005 15 nanogramů v 1 ml moči), by měl sportovce dostatečně ochránit před pozitivním dopingovým nálezem způsobeným např. krátkodobým pasivním vdechnutím.

Nelze přesně určit obecnou normu pro potenciální možnost pozitivního dopingového testu (záleží na množství dávky marihuany, způsobu podání apod.). Vzhledem k dlouhé době detekovatelnosti této látky (až několik měsíců) je velké nebezpečí pozitivního dopingového testu. Dokonce i pasivní kouření marihuany, ke kterému dochází např. při pobytu na diskotéce, může vést k pozitivnímu nálezu ještě po 7-10 dnech. Antidopingový výbor ČR proto sportovcům doporučuje neexperimentovat s marihuanou a vyhnout se tak nebezpečí pozitivního dopingového testu, i když marihuana patří mezi tzv. specifické látky a postih může být nižší.

V České republice (sportovci testovaní Antidopingovým výborem ČR) bylo za období 1993-2003 pouze několik (cca 10) pozitivních dopingových testů na marihuanu - převážně v kolektivních sportech (basketbal, házená,..), v roce 2004 bylo pozitivních testů na tuto již látku 6. Údaje z dalších let nám nejsou známy.


Nikotin

Nikotin, pyridinový alkaloid izolovaný z listů tabáku, rostliny z čeledi lilkovitých. Bezbarvá, na vzduchu tmavnoucí kapalina; teplota varu 246 °C, smrtelná dávka 0,03 - 0,05g, je dobře rozpustná ve vodě. Dobře se vstřebává v organismu a proniká buněčnými membránami. Je vysoce toxický, působí dráždivě na centrální nervový systém. Ve směsi s ostatními tabákovými alkaloidy má insekticidní účinky. Nazván podle francouzského diplomata J. Nicota (1530–1600), který dovezl tabák z Ameriky do Francie. Stimulace nerv. soust., osvěžuje, zvyšuje tlak, negativní účinky na srdeční cévy. Kouření způsobuje rakovinu plic, poškozuje žaludeční sliznici a je to nejrozšířenější droga.

Antidopingový výbor České republiky se o kouření (mimo marihuany) nezmiňuje.


Zakázané léky

Tak tuto část jsme neplánovali vůbec ale náhodnou kontrolou této kapitoly jsme byli překvapeni. Vrcholoví atleti či lyžaři se o každém léku jistě radí se svými týmy lékařů a ví že si bez jejich "požehnání" nesmí vzít ani kapky na kašel. U šipkařu si tím ale jisti nejsme. Dopingové kontroly začaly ve světě teprve nedávno a ještě nejsou tak zažity.

Seznam hromadně vyráběných léků obsahujících zakázané látky z hlediska dopingu se mění každý rok. Příklad z roku 2006 najdete [zde]. Pozor! Jsou tam i léky naprosto běžně předepisované obvodními lékaři. Například léky na snižování tlaku (Accuzide, Enap, Stadapress) patří do skupiny S5.D a dle tohoto seznamu je: "... a ostatní maskující látky nelze pro léčbu registrovaných sportovců použít vůbec!" Diuretika, látky zvyšující tvorbu a vylučování moči z organismu "slouží" jako doping k rychlému snížení váhy ve sportech s váhovými kategoriemi a k rychlejšímu vyměšování moči s cílem minimalizovat detekci dopingových látek.

Takže pozor! Až začnou v Česku pro šipkaře dopingové kontroly nebo pojedete na nějaký zahraniční turnaj kde se již provádějí, poraďte se se svým lékařem!


Doping a šipky ve světě

V nejdůležitějším státě světa pro šipky Velké Británii existuje dohoda o přistoupení šipek k britské antidopingové úmluvě. Směrnice The Dart's Regulation Authority (DRA), zmiňuje i kouření a alkohol. Od roku 2005 jsou prováděny namátkové kontroly.

WDF - World Dart Federation

WDF má svůj dokument WDF Doping Policy. Všichni hráči (ale i funkcionáři!!!) se musí zdržet kouření a konzumace alkoholických nápojů při vlastním zápase ale i během oficiálního zahájení, představování a rozhovorů. Za nedodržení může být hráč pozván na disciplinární řízení ale i potrestán kontumací nebo vyloučením z turnaje.

PDC - Professional Darts Corporation

Stejná pravidla jako WDF, navíc DRA (obdoba šipkové disciplinární komise PDC) přistoupila k britské antidopingové úmluvě. Alkohol se nesleduje.

Prvním šipkařským hříšníkem byl v červnu 2006 na UK Open Robbie Green (Ang - čtvrtfinále) - marihuana - zákaz na 2 měsíce - vrátit 4.000 £, pokuta 2.000 £


Doping - šipky - Česko?

Paragrafy - §

ČSS Ve starých pravidlech Českého šipkového svazu bylo uvedeno:

UŠO V pravidlech soutěží pořádaných Unií šipkových organizací, tj. v současnosti nejdůležitějších pravidlech pro pořádání soutěží jednotlivců, dvojic a v budoucnosti asi i družstev jsou následující paragrafy (zkráceno).

ČŠO Ve stanovách České steelové organizace je uvedeno (zkráceno)

Zajímavé je srovnání se směrnicemi Českého lukostřeleckého svazu (ČLS) pro antidopingovou kontrolu na alkohol z roku 2001.

Realita

Značná část šipkařů během turnajů (všech kategorií) pije nějaký alkohol. Dost často i tvrdý alkohol ve velkém množství! Někteří hráči mají problémy s tím, že si nějaký alkohol dát musí, aby měli "pevnou ruku". Což přesně splňuje definici dopingu (viz. výše)! A na některých hráčích je vidět i ztráta výkonnosti v důsledku pití. Bylo by zajímavé srovnat výkonnost hráčů, pokud by si opravdu nesměli vzít žádný doping, tedy i alkohol. Hodně hráčů by určitě "spadlo s uměním" o několik tříd níže.

Musíme ale také současně říci že nejlepší hráči, a to nejen světoví ale i naši, před a při zápase nepijí a nekouří.

Šipky jsou chápány mnoha hráči ne jako sport, ale hlavně jako zábava. Což je na jednu stranu dobře. Na druhou stranu bohužel popíjející hráči při zápasech na turnajích všech kategoriích a "hospodské prostředí" nepřidávají šipkám na atraktivitě v očích veřejnosti.

Mnohem lepší situace je v problematice kouření. Do zakouřeného hospodského prostředí, kde se hrají ligové soutěže a turnaje typu "Místní Open" je sice stále problematické vzít nedospělého potomka, ale situace se rapidně zlepšila na velkých turnajích. Na vrcholných akcích (např. Mistrovství republiky, turnaje typu "Republikový Grand" nebo "Oblastní Master") se již praktikuje zákaz kouření v prostorách s terči.

Naposledy jsme si nechali marihuanu - THC. Šipky velmi často hrají mladí lidé, kteří mají k této látce bližší vztah než starší lidé. Nemíníme se tu této látky zastávat ani ji zatracovat. Vztah hráčů k marihuaně a kouření trávy bude asi podobný a na stejné úrovni jako v nehráčském zbytku stejně staré, resp. mladé, populace.

Budoucnost

Myslíme si, že v každém případě by šipkám slušelo propracovanější znění pravidel a postihů. Absolutní zákaz alkoholu na vrcholných akcích by měl být samozřejmostí. Stejně jako dopingové kontroly. Se změnami v právních normách se asi dále budou rozšiřovat zákazy kouření.

Přistoupení k Českému antidopingovému kodexu je důležitým prvkem ve snaze uznání šipek sportem (jak je nyní např. vidět ve Velké Británii, Nizozemsku nebo jiných evropských státech) nebo například i vstupu do ČSTV. Doufejme, že tuto část článku budeme moci (pro neaktuálnost) brzy zrušit.

A ještě jedna zpráva z MF 27.09.2006 (zkráceno): Za doping bude brzy hrozit vězení: Držení či obchodování s dopingem by se už brzy mělo v Česku stát trestným činem. Ministerstvo školství ve spolupráci s Českým antidopingovým výborem (ČAV) připravuje zákon, podle kterého by za držení, dealerství či nabádání k užívání zakázaných látek hrozilo vězení. Naopak beztrestné by mělo v legislativě i nadále zůstat samo užívání dopingu. Zákon by měl být předložen vládě do konce roku, následně postoupen do Poslanecké sněmovny a do půl roku přijat.

Poslední změny (13.12.2007)

Změny pro rok 2008: