Welcome to my personal website! - Alan Williamson Jr.
Vítejte na mých osobních stránkách! - Alan Williamson ml.

Round Of Nine

RO9

 

 

 
     

I have a lot of darts in my collection here are most of the ones I consider unique or special. Love to hear about any unusual darts you may have for selling or trading with me. - Best, Alan

Mám ve své sbírce hodně šipek, zde je většina z těch, které považuji za jedinečné nebo zvláštní. Rád se dovím o dalších neobvyklých šipkách, které mužete prodat nebo vyměnit. Alan

Omlouváme se za nepřesný rychlopřeklad způsobený nejen nedostatkem času (výmluvy!) ale i špatnou znalostí angličtiny :-) Pokud si někdo chcete dát s překladem větší práci, budeme rádi pokud se ozvete.
Není přeloženo vše, pro naprosté neangličtináře připomínáme: Darts = Šipky, Tungsten = Wolfram, Brass = Mosaz, Moveable Points = pohyblivé hroty, ...

 

 

 

Hammer = kladivo, No bounce = bez odskoku, bez vypadávání
Prakticky odstraní odskok šipky od terče. Když šipka udeří o drát, hrot se stáhne zpět a dovolí hrotu vyklouznout z drátu, a při pohybu vpřed šipka přibyje sama sebe do terče, a vlastně odstraní odskok šipky z terče!

Bottleson Hammerhead 90/10 28 grams #2892 Moveable Points

These are the darts I play with 90% of the time. I keep trying new darts but I always come back to these they are my trusted arrows.

Toto jsou šipky kterými 90% času hraji. Já sice pokračuji ve zkoušení nových šipek ale vždy se vrátím k těmto pro mě důvěryhodným šipkám.

 

Unicorn Phil Taylor Darts 22 Grams

I love these darts they fly great and hell he has the best scoring average of all time I had to try them out.  I just wish I could get used to the lighter size I bought them in.

Miluji tyto šipky které ohromně létají a Phil s nimi má nejlepší pruměr všech dob. I já jsem je musel důkladně vyzkoušet. Jen si přeji abych si zvykl na malou velikost šipek, které jsem si koupil.

 

American Dart Lines

Impactors 24 Gram Moveable Points

90/10 Tungsten

I used these darts for a long time until I broke the barrel on one of them. It was hard to get used to a new set because these were so knurled. Luckily I had bought my brother-in-law the same set so I traded him for a new set.

Používal jsem tyto šipky dlouho až do té doby, než jsem zničil těličko na jedné z nich. Bylo těžké je používat pro jejich rýhování. Naštěstí jsem koupil švagrovi stejnou sadu a tak jsem mu koupil novou.

 

Unicorn John Lowe 23 grams

 

Voks Montana Mosquito

The Lightest dart in the world!

Nejlehčí (?nejužší) šipky na světě!

 

Spark Plug Darts

16 Grams

Spark Plug = zapalovací svíčka

 

Jim Pike Originals

I couldn't believe I got a set so pristine! Original cane shafts and a pack of flights unopened. Jim Pike was the World Dart Champion back in the 30's and these are the darts he would use to beat all comers. True dart history with these!

Nemohl jsem uvěřit že jsem získal tak starodávnou sadu! Originální třtinové (nebo rákosové) násadky a neotevřený balíček letek. Jim Pike byl světový šipkový šampión ve 30' letech a tyto šipky používal k vítězství nad protivníky. Opravdová šipková historie!

 

John Wisden & Co. Silver Comets

(2 Sets)

Are these not the coolest looking darts ever made? They have a very unique shaft that screws down to hold in the paper flight. Every true dart fan should own a pair of these. The paper flight set are an earlier version with fixed shafts. The plastic flights have a screw off shaft and unique plastic flights made to fit these darts.

Jsou toto ty nejchladněji vypadající šipky kdy vyrobené? Oni mají velmi jedinečné násadky na kterém šroubek udržuje papírovou letku na šipce. Každý opravdový šipkový fanoušek by měl vlastnil tento pár. Papírové letky jsou dřívější verze s pevnou násadkou. Plastové letky mají závit mimo násadku a jedinečné plastové letky svádějí hodit si s těmito šipkami. (?)

 

Strange Bent Darts

They fly as bad as they look but I'd buy them again.

Létají stejně špatně jak vypadají ale koupil bych si je znovu.

 

Unicorn Super Plume Brass Darts

These darts came with a unique plastic feather dart that was very unusual and I cannot seem to find a pair in better shape.

Tyto šipky přišly s jedinečnou plasto-péřovou šipkou která byla velmi neobvyklá a já jsem zdá se nemohl najít pár v lepším tvaru.

 

Unicorn Brass Darts

I call these my Devo darts they remind me of the hats the band Devo wore in the music video "Whip It".

Nazývám tyto šipky DEVO, připomínají mi klobouky se stuhou, které se nosily v klipu "Whip It - Bičovat to".

 

Unicorn Tom Thumb Darts

Well look at them they're so small I had to have them.

Tom Thumb = Paleček, Je na ně pěkný pohled, jsou tak malé, že jsem je musel mít.

 

Unicorn Golden Match Darts

Smallest darts I own 24K gold plated.
Nejmenší šipky, které vlastním. Jsou pokryté 24K zlatem.

 

American Dart Lines Football Darts

You got to love these sports themed darts they are just fun to look at.

Je úžasně zábavné se dívat na sporty na téma šipky, pokud je máte rádi.

 

Unicorn Concord Darts

These are steel tip darts with Chromium Plating. Medium 22 weight with Gossamer plastic flights. Originally purchased in Germany in 1959 by an American soldier stationed in Berlin.

Šipky s ocelovými pochromovanými hroty. Středně těžké 22 gramové šipky s tenoučkými plastovými letkami. Originály byly koupeny v roce 1959 americkým vojákem umístěným v Berlíně.

American Dart Lines Baseball Darts

You got to love these sports themed darts they are just fun to look at.

Je úžasně zábavné se dívat na sporty na téma šipky, pokud je máte rádi.

 

 

Voks Aviator Series - Hornet

With moveable points 26 Grams.

Hornet = sršeň, S pohyblivými hroty 26 gramů.
 

 

A great example of old wood darts with lead weight I got them in great condition.

A velký příklad starých dřevěných šipek s vedoucí (?olověnou) váhou. Dostal jsem je ve skvělém stavu.

 

I HAVE NEVER SEEN ANYTHING LIKE THEM. Nikdy jsem neviděl něco podobného

THEY ARE AT FIRST GLANCE LIKE A LARGE BRASS PEN SHAPED OBJECT. Je to na první pohled objekt ve tvaru velkého mosazného pera.

CLOSER INSPECTION REVEALS THAT THE FRONT BRASS CONE UNSCREWS TO UNCOVER A STEEL POINT! Bližší pohle odhalí, že předním mosazným kuželovým šroubkem se odkryje ocelový hrot!

YOU CAN NOW UNSCREW THE MAIN LENGTH INTO THREE SEPARATE COMPONENTS EACH HAVING A STEEL POINT. Můžete nyní odšroubovat hlavní část do tří oddělených součástek z nichž každá má ocelový hrot.

THE REAR CAP UNSCREWS FROM THE END OF THE LAST SECTION, ON WHICH IS WRITTEN "PATENT-PROV" Ze zadní části se vyšroubuje poslední část na které je napsáno "Patent-Prov"

NOW IF YOU TILT THE BARREL OF THE DART FROM INSIDE SLIDES A BRASS TUBE, WHICH CAN BE LOCKED INTO THE EXTENDED POSITION BY TWISTING, THIS NOW FORMS A STEM. Jestliže nakloníte tělíčko šipky, zevnitř vyjede mosazná trubička, kterou můžete zašroubovat.

THIS CAN BE REPEATED ON ALL 3 TO FORM YOUR SET OF 3 DARTS WITH BUILT IN STEMS !!! THESE STEMS HAVE A KNURLED BAND FOR GRIP AND ARE SLOTTED FOR PLACING OF FLIGHTS. Toto můžete opakovat na všech třech šipkách a vytvořit tak svou sadu šipek. Šipky mají rýhování pro uchopení a mají štěrbiny pro letky.

Dorwin Brass Darts

Paper Flights

Papírové letky

Old Brass Bombers

Budweiser Bottle Darts

Promo item I bought. Hard to find item.

Bottle = lahev, Tyto propagační šipky jsem si koupil. Je těžké je najít.

Unicorn Dum Dum Darts

An old brass set of unusual darts but hey they fly great!

Stará mosazná sada ale neobvyklých šipek ale ejhle, oni létají skvěle!

 

I really liked these hexagon shaped darts they are a good example of early brass darts. Real feathered flights too.

Mám rád tyto šipky s šestiúhelníkovými tělíčky, které jsou dobrým příkladem dávných mosazných šipek. Skutečné peří.

Great example of some late model brass bombers with quality plastic flights & shafts.

Nádherný příklad několika starších mosazných bombarďáků :-) s s kvalitními plastovými letkami a násadkami.

American Dart Lines

Bowling Pin Darts

Pin = kuželka

24K Gold Plate Torpedoes

With darrow turkey feather flights.

S letkami z krůtího peří (?darrow).

Brass Torpedoes

With darrow turkey feather flights.

S letkami z krůtího peří (?darrow)

Sterling Silver Bullet Darts

These darts came in a blue velvet case I think the barrel is suppose to be silver bullets. The shafts are 4 prong steel which hold the flights nicely. Never have I come across another set like them.

Tyto šipky přišli v krabičce z modrého sametu a myslím si že telíčka mají připomínat stříbrné kulky. Násadky jsou tvořeny čtyřmi drátky které velmi pěkně drží letky. Už asi nikdy nenarazím na takovou sadu jako je tato.

American Dart Lines

Ducks Unlimited shotgun shell darts. (Green) I have seen them in red too.

Brokovnicové šipky (zelené). Viděl jsem také červené.
Ducks = kachny, shot-gun shelf = brokovnicový náboj

Voks Hornets

I've added the turkey feather shaft for looks. These darts are very fun to throw.

Hornets = sršně, Přidal jsem krůtí peří aby to dobře vypadalo. Házet s těmito šipkami je velká legrace.

Unicorn Tom Barrett Signature Darts

Tom Barrett vyhrál v letech 63/64 a 64/65 News of the World

Unicorn Taverner Darts

Cool brass darts made to look like beer bottles. Very unique.

Taverner = hospodský, Chladné mosazné šipky vypadající jako pivní lahve. Velmi jedinečné.

 

Dorwin Darts

I love these darts they came in many colors. The shaft was the most unique shaft that I have ever seen on a dart. This later model had plastic flights while the earlier version had paper flights.

Miluji tyto šipky které přišli v mnoha barvách. Násadky jsou nejjedinečnější, které jsem kdy viděl. Tento pozdější model měl plastové letky, dřívější verze měla papírové letky.

Pozn: Ty vypadá, jako že jsou částečně ze skla...

Standard Target & Dart

Belgium Board Darts

These darts are for play on the Belgium Dart board the are made of cherry and are needle sharp but very light.

Tyto šipky jsou určeny pro Belgický terč (viz. terče) a jsou vyrobeny z třešňového dřeva a hroty jsou ostré jak jehla ale velmi lehké.

 

Widdy Board Darts

 

These behemoths are a very large sized wood darts for the Widdy Dart Board.

Toto monstrum (behemot - biblické, obrovité zvíře) jsou velmi velké dřevěné šipky pro Widdy Dart Board (viz. terče)

 

Apex Official Widdy #1

Wood & Feather Darts

Apex = vrchol, Feather = peří

Brass Sidecars

Sidecars = přívěsný vozík motocyklu :-)

Copyright 2006 adwjr Webmaster